| |

The Guardian

Shona Nunan

1990-1991

Red gum wood

300 x 10 x 10cm

| |